Privacybeleid

Privacy statement & disclaimer

https://google-cursus.nl/ 

2 maart 2023. Google Eindbaas cursus respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we Everwebinar en Activecampaign, de marketing automation tools voor ons klantenbestand. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-/offerte-, of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevensBewaartermijn
ContactformulierMax. 4 jaar
  
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mailMax. 4 jaar
Overige formulierenMax. 4 jaar
KlantgegevensMax. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Beveiliging

Alle gegevens die je met Google Eindbaas cursus uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem Activecampaign. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm.

Bezoekgegevens en Google Marketing Platform

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze advertenties , bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via Google Ads bij Google zoekresultaatpagina’s en Campaign Manager, zijn. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics voor het doormeten van het gedrag van (anonieme bezoekers) op onze website. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij hebben Google Analytics zo privacy-vriendelijk  mogelijk ingesteld, wat onder andere inhoudt dat IP-adressen en andere herleidbare informatie geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Ook gebruiken we andere analyse en optimalisatie tools die beschikbaar zijn binnen het Google Marketing Platform. Waaronder, maar niet uitsluitend, Google Optimize, Google Ads en Google Tag Manager.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Google Eindbaas cursus als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Google Eindbaas cursus nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens binnen de systemen van Google Eindbaas cursus.

De door Google Eindbaas cursus verzamelde (herleidbare) gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Microsoft Clarity

Met de tool Microsoft Clarity kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Facebook, Instagram en LinkedIn

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Webhosting

Transip
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransipTransip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Nieuwsbrief en emails

Activecampaign
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Google Ads, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Activecampaign. Activecampaign zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Activecampaign beveiligd opgeslagen. Activecampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Activecampaign behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Transip
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Transip. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Cookies worden geblokkeerd als je hier geen toestemming voor gegeven hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft je inzicht in welke cookies worden geplaatst door welke tooling en met welk doel.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de links hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Google Eindbaas cursus
Sint Annastraat 235
6525GP Nijmegen
Nederland

T (06) 4858-1769

Of mail naar info@google-cursus.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Google Eindbaas cursus, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Google Eindbaas cursus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Google Eindbaas cursus worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Google Eindbaas cursus geen invloed kan uitoefenen. Google Eindbaas cursus draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Google Eindbaas cursus, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Google Eindbaas cursus.

Merkbescherming

Google Eindbaas cursus, het Eindbaas cursus logo en het merk zijn gedeponeerde (beeld)merken van Google Eindbaas cursus.

Algemene Voorwaarden

Google Eindbaas cursus is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Flevoland onder inschrijvingsnummer 71102337. Op de dienstverlening van Google Eindbaas cursus zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden of hier worden gelezen: https://google-cursus.nl/algemene-voorwaarden/